Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu

Strona Główna
Informacja o casa.pl
Nasze Usługi
Metody Pracy
Struktura i Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Kontakt:
ul. Astronomów 5
80-299 Gdańsk, Poland
tel/fax: +48 58/554-59-73
mobile: +48 601-66-27-18
mobile: +48 604-28-89-04
e-mail: info@casa.pl
website: www.casa.pl

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta

 • Badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym skonsolidowanych
  - obligatoryjne i dobrowolnie
 • Przeglądy sródrocznych sprawozdań finansowych
 • Badania specjalnego przeznaczenia
  • Sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie kompleksowych zasad rachunkowości innych niż Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub przepisy krajowe
  • Określonych kont, elementów kont lub składników sprawozdań finansowych
  • Przestrzegania ustaleń umownych
  • Skróconych sprawozdań finansowych
  • Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
 • Usługi specjalistyczne i pokrewne wg. Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
  • Przeglądy sprawozdań finansowych
  • Badanie uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych
  • Kompilacja informacji finansowych
 • Usługi atestacyjne (o charakterze poświadczającym) w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych
  • Opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o.
  • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o.
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
  • Badanie sprawozdania zarządu w zwiazku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
  • Wycena akcji nie notowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki lub podlegających przymusowemu wykupowi
  • Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału
  • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału ze środków spółki
  • Badanie wkładów niepienieżnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału w spółce akcyjnej
  • Badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek kapitałowych
  • Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej dla potrzeb przekształcenia